Članak 1. Definicije

1.1 Uvjeti znače ovi Opći uvjeti poslovanja i isporuke.

1.2 Prodavatelj znači Kopos Kolín a.s., ID: 61672971, sjedište: 280 94 Kolín IV, Havlíčkova 432, Češka Republika, registrirano u Trgovačkom registru koji se vodi kod Općinskog suda u Pragu, Odjeljak B, spis broj 3689.

1.3 Kupac znači fizička ili pravna osobu koja s Prodavateljem sklapa kupoprodajni ugovor.

1.4 Kupoprodajni ugovor znači sporazum sklopljen između Kupca i Prodavatelja o prodaji robe od strane Prodavatelja i kupovini robe od strane Kupca te dostavu te robe od strane Prodavatelja Kupcu, zadovoljavajući zahtjeve utvrđene u ovim Uvjetima.

1.5 Izraz „pisani“ u ovim Uvjetima znači: u dopisu, putem telefaksa ili elektroničke pošte.

 

Članak 2. Primjena Uvjeta

2.1 Ovi Uvjeti primjenjuju se na te čine sastavni dio svih narudžbi Kupca prema Prodavatelju, svih ponuda Prodavatelja, svih prihvaćanja i potvrđivanja od strane Prodavatelja bilo kojih narudžbi Kupca te svih kupoprodajnih ugovora, osim u opsegu na koji Prodavatelj izričito pristane u pisanom obliku.

2.2 Svi uvjeti utvrđeni u bilo kojem dokumentu ili dokumentima izdanim od Kupca ili prije ili nakon izdavanja bilo kojeg dokumenta od strane Prodavatelja kojim se utvrđuju ili koji se referiraju na ove Uvjete Prodavatelj ovime izričito odbija, te se svi takvi uvjeti smatraju potpuno neprimjenjivim na sve prodaje od strane Prodavatelja prema Kupcu te se oni ni na koji način neće smatrati obvezujućim za Prodavatelja.

2.3 Ako se Kupac u ponudi ili u prihvaćanju ponude pozove na uvjete trgovine koji su u proturječnosti s ovim Uvjetima, Kupoprodajni ugovor zaključuje se u opsegu u kojem on nije u sukobu s ovim Uvjetima. Međutim, niti jedan kupoprodajni ugovor neće biti zaključen ako Prodavatelj odbije takvo zaključenje ili najkasnije bez nepotrebnog odlaganja nakon izmjenjivanja pisama namjere.

 

Članak 3. Zaključivanje kupoprodajnog ugovora

Kupoprodajni ugovor zaključuje se samo nakon što Prodavatelj primi pisanu narudžbu Kupca, za koju Prodavatelj potvrđuje u pisanom obliku da zadovoljava sljedeće zahtjeve:

3.1 Kupac je dužan poslati Prodavatelju pisani nalog u kojemu se točno navodi potrebna roba u skladu s asortimanom Prodavatelja prema trenutno važećem katalogu Prodavatelja ili prema pisanoj ponudi Prodavatelja. Narudžba robe mora sadržavati sljedeće:

 1. Specifikaciju naručene robe (količina i tehnički podaci – naziv prema katalogu, broj tipa ili EAN, pakiranje);
 2. Cijenu;
 3. Datum isporuke naručene robe;
 4. Adresu za dostavu;
 5. Primjenjive uvjete isporuke prema INCOTERM 2010 koje izdaje Međunarodna trgovačka komora, odnosno FCA (KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 94 Kolín, Češka Republika) osim ako u narudžbi nije navedeno drugačije i potvrđeno od Prodavatelja;
 6. Podatke o Kupcu (primjerice matični broj u trgovačkom registru, PDV broj valjan u državi u kojoj se nalazi adresa isporuke (ID, PDV ID). Uz prvu narudžbu mora biti priložen izvadak iz Trgovačkog registra ili trgovačka dozvola. Kupac je dužan bez odlaganja obavijestiti Prodavatelja o svim promjenama u podacima navedenim u predmetnim dokumentima.

3.2 Ako Prodavatelj prihvati narudžbu, Prodavatelj će bez odlaganja potvrditi narudžbu te poslati potvrdu narudžbe Kupcu najkasnije 3 radna dana od dana dostave narudžbe Prodavatelju. Kupoprodajni ugovor zaključuje se nakon što Prodavatelj isporuči robu Kupcu u skladu s podacima narudžbe prema članku 3.1.

3.3 Kupoprodajni ugovor također može bit zaključen:

 1. Isporukom robe na temelju ugovora potpisanog od strane Prodavatelja i Kupca u kojem se nalaze podaci navedeni u članku 3.1;
 2. slanjem i fakturiranjem robe Kupcu.

3.4 Kupoprodajni ugovor nadomješta i poništava sve prethodne dogovore i dogovore koji se odnose na predmetnu narudžbu;

3.5 Sve isporuke moraju biti izvršene u skladu s ovim Uvjetima.

3.6. Prijedlog Prodavatelja da isporuči robu po naznačenoj kataloškoj cijeni je ponuda koja je podložna zalihama ili gubitku mogućnosti Prodavatelja da ispuni svoje obveze.

 

Članak 4. Određivanje cijena, uvjeti plaćanja, datum izvršenja

4.1 Kupoprodajna cijena navedena u Kupoprodajnom ugovoru temelji se na FCA (franko prijevoznik) uvjetima isporuke (KOPOS KOLÍN a.s., Havličkova 432, 280 94 Kolín, Češka Republika) prema INCOTERMS 2010, osim ako u Kupoprodajnom ugovoru nije ugovoreno drugačije.

4.2 U svrhu potvrde isporuke robe od strane Prodavatelja Kupcu, mora se izdati dostavnica ili neki drugi sličan dokument, kojim Kupac ili prijevoznik u ime Kupca (kako je primjenjivo) potvrđuju da je Prodavatelj isporučio robu Kupcu.

4.3 Kupoprodajna cijena mora biti plaćena na ili prije datuma dospijeća koji je naveden u poreznom dokumentu (račun), a inače u skladu s uputama za plaćanje i valuti navedenoj u tim uputama, osim ako u odgovarajućem Kupoprodajnom ugovoru nije ugovoreno drugačije. Plaćanje mora biti izvršeno na bankovni račun Prodavatelja ili na blagajni Prodavatelja u njegovom sjedištu na radni dan tijekom radnog vremena.

4.4 Račun mora ispuniti sve uvjete navedene u primjenjivim zakonskim propisima. Kupac ima pravo na pritužbu na temelju netočnih ili nepotpunih podataka u računu tako da vrati račun najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana primitka, specificirajući podatke koji nedostaju ili koji su netočni. Netočni ili nepotpuni podaci nemaju utjecaja na uvjete uključene u relevantni Kupoprodajni ugovor. Prodavatelj i Kupac izjavljuju da se ispravljeni račun dostavljen elektronički od strane Prodavatelja na e-mail adresu Kupca u formatu koji osigurava autentičnost dokumenta (poželjno u PDF formatu ili kao PNG ili JPG slika) smatra se jednako valjanim dokumentom koji zadovoljava uvjete primjenjivih zakonskih propisa. Prodavatelj je dužan pripremiti Ispisani obrazac poreznog dokumenta samo na izričiti zahtjev Kupca. Kupac je dužan dostaviti e-mail adresu za slanje poreznih dokumenata. Kupac se obvezuje potvrditi primitak ispravljenog poreznog dokumenta (obavijest o knjiženju) – navođenjem datuma primitka ispravljenog dokumenta – u elektroničkom obliku ili putem pošte poslane na adresu Prodavatelja.

4.5 Ugovorne strane također mogu ugovoriti drugačije uvjete plaćanja, primjerice pologe ili plaćanja unaprijed ili popuste na plaćanja prije datuma dospijeća. Primitak bilo kojeg takvog plaćanja sa zakašnjenjem prema pojedinačno ugovorenim uvjetima plaćanja smatra se značajnim kršenjem Kupoprodajnog ugovora. Kada je ugovoreno plaćanje kupoprodajne cijene u ratama, kašnjenje u plaćanju jedne ili više rata obvezuje Kupca da odmah plati puni iznos kupoprodajne cijene. Ako je ugovoren popust za plaćanja prije datuma dospijeća, ovaj popust na ugovorenu kupoprodajnu cijenu može biti dan jedino u slučaju ako je Kupac podmirio sve ranije obveze prije datuma dospijeća te je zadržao platni nalog.

4.6 Ako Kupac ne plati kupoprodajnu cijenu ili bilo koji njezin dio kada ona dospije i postane plativa ili prekrši bilo koju drugu obvezu iz Kupoprodajnog ugovora, Prodavatelj ima pravo da djelomično ili u potpunosti otkaže ili obustavi izvršavanje svojih obveza iz relevantnog Kupoprodajnog ugovora ili bilo kojih drugih Kupoprodajnih ugovora (naročito obvezu isporuke kupljene robe) ili raskinuti ili opozvati takav Kupoprodajni ugovor, a Prodavatelj također ima pravo na potraživanje naknade za štetu od Kupca u iznosu svih troškova koje je pretrpio Prodavatelj u vezi s isporukom i posredovanjem proizvodnje ugovorene robe i svih povezanih troškova kao i propuštene dobiti.

4.7 Sva plaćanja koja Kupac izvrši, Prodavatelj može jednostrano iskoristiti za namirenje bilo kakvih potraživanja Prodavatelja – dugovanja Kupca.

4.8 Plaćanja se smatraju izvršenim kada na račun Prodavatelja naveden u relevantim računima sjedne puni iznos koji je je dospio na naplatu ili kada su iznosi koji su dospjeli na naplatu u cijelosti plaćeni u gotovini na način naveden u članku 4.3.

4.9 Ugovorena kupoprodajna cijena ne uključuje pakiranje, povratne spremnike, elemente za pričvršćivanje robe tijekom prijevoza i troškove prijevoza, osim ako u relevantnom kupoprodajnom ugovoru nije ugovoreno drugačije.

4.10 Bankovne troškove povezane s plaćanjem kupoprodajne cijene snosi Kupac.

4.11 Kupac nema pravo na prijeboje iznosa koje duguje Prodavatelju s iznosima koje Prodavatelj može dugovati Kupcu bez pisanog odobrenja Prodavatelja. Ako je bilo koji takav iznos prebijen bez prethodno pisanog odobrenja Prodavatelja, Prodavatelj ima pravo na naplaćivanje kazne u iznosu od 50.000,00 CZK za svako takvo prebijanje, ne dovodeći u pitanje bilo koje pravo Prodavatelja da potražuje naknadu štete.

4.12 Kupac nema pravo na obustavu isplata i/ili smanjenje kupoprodajne cijene u slučaju bilo kojeg (navodnog) neispunjavanja ugovornih obveza od strane Prodavatelja ili bilo koje obveze iz relevatnog Kupoprodajnog ugovora.

4.13 Ako je od Kupca zaprimljena uplata bez podataka dovoljnih za identifikaciju Kupoprodajnog ugovora na koji se takva uplata odnosi, a s kojim je povezana promjenljiva oznaka plaćanja, Prodavatelj odlučuje na koji način će koristiti uplatu.

4.14 Količina, cijene, dimenzije i/ili težina koju je naveo Prodavatelj smatraju se zadovoljavajućim dokazom tih navoda, osim u slučaju očite pogreške.

4.15 Ako Kupac propusti platiti bilo koji dospjeli iznos, Prodavatelj ima pravo obračunati zatezne kamate u iznosu od 0,05% dospjelog ali neplaćenog iznosa za svaki dan kašnjenja u plaćanju takvog iznosa. Uz bilo koje takvo potraživanje zatezne kamate, Prodavatelj može potraživati naknadu štete do iznosa svih troškova koje je Prodavatelj pretrpio u vezi sa zakašnjelim plaćanjem, uključujući sve troškove povezane s naplatom takvog zakašnjelog plaćanja.

4.16 Ne dovodeći u pitanje ugovorene datume dospijeća plaćanja, svi iznosi za koje je Prodavatelj izdao račun Kupcu u skladu s releventnim kupoprodajnim ugovorima odmah dospijevaju i postaju plativi ako Kupac propusti platiti bilo koji iznos koji je dospio na naplatu ili ako Prodavatelj postane svjestan postojanja bilo kojih okolnosti koje negativno materijalno utječu na sposobnost Kupca da ispuni svoje obveze iz bilo kojeg Kupoprodajnog ugovora. U tom slučaju, Prodavatelj ima pravo zahtijevati plaćanje unaprijed za postojeće i buduće isporuke prema bilo kojem Kupoprodajnom ugovoru ili raskinuti Kupoprodajne ugovore s Kupcem te potraživati naknadu štete od Kupca na temelju neizvršenja ugovora.

4.17 Ako se Kupac obveže samostalno organizirati dostavu robe, onda Kupac to mora uraditi u roku od 10 dana od primitka obavijesti Prodavatelja. Ako Kupac ne otpremi robu u roku od 10 dana, Prodavatelj ima pravo:

 1. poslati robu o trošku i na rizik Kupca,
 2. uskladištiti robu o trošku i na rizik Kupca u skladištu Prodavatelja ili u skladištu bilo koje treće osobe. Ako je roba uskladištena, Prodavatelj ima pravo Kupcu naplatiti ležarinu za skladištenje, gdje iznos takve ležarine određuje Prodavatelj.

4.18 Svi dodatni zahtjevi Kupca za promjenom robe koje Prodavatelj prihvati, razmjerno produljuju ugovoreni rok isporuke za vrijeme koje je Prodavatelju potrebno da napravi takvu izmjenu robe. Prodavatelj ima pravo na naplaćivanje troškova povezanih s promjenom.

 

Članak 5. Isporuka

5.1 Rizik od gubitka ili oštećenja robe prenose se na Kupca nakon što prvi prijevoznik utovari robu.

5.2 Roba se smatra isporučenom nakon što je predana prvom prijevozniku.

5.3 U slučaju kašnjenja u isporuci ili neisporuke robe Prodavatelj se neće smatrati odgovornim za bilo koju štetu koja iz toga može proizaći.

5.4 Prodavatelj nije odgovoran za bilo koju neizravnu štetu, kao što su gubitak moguće buduće dobiti, gubitak ugovora, gubitak posla, gubitak budućih poslova, gubitak proizvodnje, gubitak suradnje, gubitak ili šteta na imidžu, gubitak prihoda, gubitak dobiti, kapitalni troškovi, troškovi povezani s prekidima u proizvodnji ili poslovanju itd.

5.5 Prodavatelj nije odgovoran za kašnjenja u slučajevima kada je kašnjenje proizašlo zbog karantene ili sličnih razloga donesenih uredbama hrvatske vlade ili drugih državnih institucija kao posljedice epidemije virusom COVID-19 (koronavirus) ili sličnih vanrednih okolnosti koje ugrožavaju javno zdravlje. Takvo kašnjenje se ne smatra prekidom ili neispunjavanjem ugovornih obveza i s time kupac nema pravo na ugovorne penale ili nadoknadu eventualne štete

5.6 Prodavatelj nije odgovoran za obična površinska mehanička oštećenja (tragove, udubljenja, ogrebotine, deformacije rebra) vanjske stijenke cijevi (KOPOFLEX, KOPODUR, KOPODREN) uzrokovana proizvodnom tehnologijom ili transportom, koja ne utječu na funkcionalnost.

5.7 Prodavatelj se neće smatrati odgovornim za Kupčev odabir robe za njihovu krajnju namjenu te Prodavatelj neće biti odgovoran prema Kupcu za bilo koje štete koje nastanu zbog neprimjerene uporabe robe.

 

Članak 6. VIŠA SILA

6.1 Prodavatelj se neće smatrati odgovornim za bilo koji propust izvršenja ili kašnjenje u izvršenju u slučaju:

(i) ako je neizvršenje ili kašnjenje posljedica prekida u proizvodnom procesu robe, ali ovo ne vrijedi u slučaju teškog nemara ili namjere; ili

(ii) ako je takvo neizvršenje ili kašnjenje prouzročeno djelovanjem više sile koja je definirana u nastavku ili zakonom

U slučaju gore opisanog propusta, izvršenje relevantnih dijelova Ugovora se obustavlja tijekom razdoblja u kojem takav propust ostane postojati, pri čemu Prodavatelj nije odgovoran prema Kupcu za bilo koju štetu koja zbog toga nastaje.

Izraz „Viša sila“ znači i uključuje sve okolnosti ili pojave koje su izvan razumne kontrole Prodavatelja – bez obzira na to jesu li bile predvidive ili ne u vrijeme Kupoprodajnog ugovora – a kao posljedica kojih se od Prodavatelja ne može razumno zahtijevati da izvrši svoje obveze uključujući višu silu i/ili neispunjenje ugovornih obveza od nekog dobavljača Prodavatelja, uključujući bez ograničenja, rat, ratnu prijetnju, pobunu, sabotažu, požar, poplavu, eksploziju, prirodne katastrofe, naredbe vlade ili ograničenja Europske unije, štrajk, potpuno ili djelomično uništenje tvornice ili proizvodnih linija Prodavatelja ili njihovih izvođača, isporuke izvođača, izmjene carinskih propisa, izmjene uvoznih i izvoznih kvota, zabrane uvoza ili izvoza ili bilo koje druge uzroke. U slučaju da pojava više sile traje dulje od tri (3) uzastopna mjeseca (ili u slučaju kada Prodavatelj razumno očekuje da će kašnjenje potrajati dulje od tri (3) uzastopna mjeseca), Prodavatelj ima pravo otkazati cijeli Ugovor ili dio Ugovora bez ikakve odgovornosti prema Kupcu.

 

Članak 7. Zadržavanje prava vlasništva

7.1 Roba isporučena Kupcu ostaje vlasništvo Prodavatelja sve do pune isplate svih potraživanja s obzirom na sklopljeni poslovni odnos s Kupcem, uključujući sva buduća potraživanja. Zadržavanje prava vlasništva također se odnosi na svu robu koja je isporučena u sklopu zamjene.

7.2 Ako se roba nad kojom se zadržava pravo vlasništva obrađuje, miješa ili kombinira s drugim artiklima koji ne pripadaju Prodavatelju, Prodavatelj ima pravo suvlasništva u novom artiklu u omjeru koji je jednak omjeru vrijednosti robe nad kojom se zadržava pravo vlasništva, uključujući PDV, i vrijednosti drugih artikala obrađenih ili kombiniranih tijekom obrade ili kombiniranja. Kupac je dužan besplatno skladištiti artikl u ime Prodavatelja.

7.3 Kupac je do daljnjeg ovlašten raspolagati robom nad kojom se zadržava pravo vlasništva u okviru svog uobičajenog poslovanja. U tom slučaju, Kupac ovime ustupa Prodavatelju svoje tražbine iz preprodaje robe nad kojom se zadržava pravo vlasništva (preprodajna cijena uključujući PDV) uključujući pripadne tražbine na temelju mjenica i zajedno sa svim usputnim tražbinama. Ako Kupac proda robu nad kojom se zadržava pravo vlasništva zajedno s robom koja ne pripada Prodavatelju po ukupnoj cijeni, ustupanje se odnosi samo na iznos koji je Prodavatelj obračunao Kupcu za prodanu robu za koju se zadržava pravo vlasništva.

7.4 Kupac je do daljnjeg ovlašten naplaćivati tražbine koje su bile ustupljene Prodavatelju. Bilo koje ustupanje ili davanje u zalog takve tražbine dozvoljeno je isključivo uz pisano odobrenje Prodavatelja. Ako Kupac ne plati ili propusti izvršiti svoje obveze s obzirom na zadržavanje prava vlasništva, Kupac je dužan, na zahtjev Prodavatelja, dati dužnicima pisanu obavijest o ustupanju, dati Prodavatelju sve informacije, predati i poslati Prodavatelju dokumente i prenijeti sve mjenice. Ako je potrebno, Kupac mora Prodavatelju omogućiti pristup svim relevantnim dokumentima.

7.5 Po nastupanju okolnosti utvrđenih u članku 7.4., rečenica 3, Kupac mora Prodavatelju omogućiti pristup robi nad kojom se zadržava pravo vlasništva a koja je još uvijek u njegovom vlasništvu te poslati Prodavatelju točan popis robe. Kupac mora odvojiti ovu robu od druge robe te je vratiti Prodavatelju nakon povlačenja Prodavatelja iz ugovora.

7.6 Kupac mora odmah obavijestiti Prodavatelja u pisanom obliku u slučaju da bilo koja treća osoba preuzme robu koja se nalazi pod zadržavanjem prava vlasništva ili preuzme posjed nad tražbinama koje su ustupljene Prodavatelju te mora dati svu moguću podršku Prodavatelju u intervenciji.

7.7 Kupac snosi sve troškove ispunjavanja zahtjeva navedene dužnosti suradnje u provođenju svih prava s obzirom na zadržavanje prava vlasništva te na sve dogovore za održavanje i skladištenje robe.

7.8 Kupac snosi odgovornost prema Prodavatelju za bilo koju štetu na robi u smislu članka 462. Češkog trgovačkog zakona.

 

Članak 8. Nedostatci robe i pritužbe

8.1 Kupac ima pravo iskoristiti sve zahtjeve koji se odnose na neispravno izvršenje u skladu s odredbama općenito obvezujućih propisa.

Pritužbe na očite nedostatke u kvaliteti robe (kao što je oštećen oblik žljebova, kalupa, neispravan oblik robe, prljavština) Kupac mora podnijeti u roku od 3 radna dana od isporuke robe na mjesto isporuke navedeno u kupoprodajnom ugovoru. U slučajevima gdje očiti nedostatak predstavlja manjak u količini robe, ova činjenica mora odmah biti navedena u dostavnici te predana Prodavatelju bez odgađanja. Pritužbe na skrivene nedostatke u kvaliteti robe Kupac podnosi bez odgađanja od trenutka kad su utvrđeni, ali najkasnije u roku od 6 mjeseci od datuma isporuke na mjesto navedeno u kupoprodajnom ugovoru.

8.2 Kupac je obvezan dostaviti pritužbu Prodavatelju u pisanom obliku. Pisana pritužba mora sadržavati identifikacijske podatke proizvoda:

 1. Ime proizvoda
 2. Broj kupoprodajnog ugovora / narudžbe
 3. Broj i datum izdavanja dostavnice ili računa ili preslike računa
 4. Opis nedostatka
 5. Priloženi uzorak koji ima nedostatak na koji se podnosi pritužba, ako je moguće
 6. Predloženo rješavanje pritužbe – procijenjeni iznos štete
 7. Datum na koji je poželjno da Prodavatelj posjeti Kupca kako bi obavio inspekciju proizvoda na koji je dana pritužba

Ako je do oštećenja robe došlo tijekom prijevoza kojeg je organizirao Prodavatelj, Kupac je obvezan predati sljedeće dokumente:

 1. Zapisnik o šteti s preliminarnom procjenom iznosa štete
 2. Komercijalni zapisnik potvrđen od prijevoznika
 3. Tovarni list (CIM, CMR, B/L)

8.3 Roba na koju je uložen prigovor mora biti pohranjena u izvornom, nepromijenjenom stanju, odvojeno od druge robe, i mora biti zaštićena od oštećivanja. Dok Prodavatelj ne riješi pritužbu, roba se ne smije koristiti, prodavati, obrađivati, mijenjati ili modificirati na bilo koji način. Ako se roba na koju je uložena pritužba prenese trećoj osobi u vrijeme nakon što je Prodavatelj obaviješten o pritužbi na nedostatak u robi, prava Kupca na temelju odgovornosti za nedostatak automatski prestaju.

8.4 Kupac se obvezuje omogućiti Prodavatelju da obavi inspekciju neispravne robe kako bi riješio pritužbu.

8.5 Pritužba neće biti priznata ako neispravna roba nije ispravno uskladištena ili ako je oštećena zbog neispravnog skladištenja i rukovanja. Tehničke uvjete skladištenja koji se moraju poštivati, kao i navedene zahtjeve za skladištenje koji su navedeni u Uvjetima za skladištenje mogu se naći na mrežnoj stranici: https://www.kopos.hr/hr/uvjeti-skladistenja.

8.6 U slučaju neispravne robe, Kupac je dužan poduzeti sve mjere koje su nužne kako bi se izbjegla ili umanjila šteta.

8.7 Odgovornost Prodavatelja za nedostatke koji podliježu jamstvu kvalitete ne nastaje ako su ti nedostatci prouzročeni vanjskim događajima, a ne od strane Prodavatelja, nakon prijenosa rizika od oštećenja robe.

8.8 Unutar opsega pritužbe na nedostatke robe Kupac ima pravo:

 1. zahtijevati uklanjanje nedostataka isporučivanjem zamjenske robe za neispravnu robu ili putem isporuke robe koja nedostaje, ili
 2. zahtijevati uklanjanje nedostataka popravljanjem robe ako se nedostaci mogu ukloniti ili
 3. zahtijevati razumno smanjenje kupoprodajne cijene

8.9 Kupac ima pravo odabrati rješenje iz prethodne odredbe samo ako obavijesti Prodavatelja o svom izboru u pravovremeno poslanoj pritužbi na nedostatke. Kupac ne može promijeniti iskorišteno rješenje bez Prodavateljeve suglasnosti. Ako se ispostavi da nedostatke u robi nije moguće ukloniti ili da bi njihov popravak uključivao nerazumne troškove, Kupac može zahtijevati zamjenu robe ako to zatraži od Prodavatelja bez nepotrebnog odgađanja nakon što ga Prodavatelj obavijesti o toj činjenici. Ako Prodavatelj ne ukloni nedostatke unutar razumnog dodatnog razdoblja ili ako Prodavatelj prije isteka razdoblja obavijesti Kupca da neće ispraviti nedostatke, Kupac može zahtijevati zamjenu neispravne robe robom bez nedostataka ili zahtijevati smanjenje kupoprodajne cijene.

8.10 Rješavanje potrošačkih sporova izvansudskom nagodbom
Trenutačno, potrošači – Kupci imaju mogućnost rješavanja spora sudskim putem, arbitražom ili posredovanjem za rješavanje sporova s Prodavateljem. Prodavatelj, u sklopu ispunjavanja svojih obveza o informiranju, ovime obavještava potrošača – Kupca da je Zakon o zaštiti potrošača br. 634/1992 Coll., preko svoje izmjene i dopune br. 378/2015 Coll. (Zakon o parničnom postupku, CPA), predvidio mogućnost izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova. Prema članku 20d Zakona (Zakon o parničnom postupku, CPA), potrošač ima pravo na izvansudsko rješavanje potrošačkog spora koji nastaju na temelju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pružanju usluga. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova pokreće se na zahtjev potrošača koji mora sadržavati osnovne činjenice kako je definirano zakonom (članak 20n Zakona o parničnom postupku), a naročito dokumente koji potvrđuju da potrošač nije uspio riješiti spor izravno s drugom stranom, te ostale dokumente koji potvrđuju navedene činjenice, ako su dostupni. Potrošač može podnijeti prijedlog Češkoj trgovinskoj inspekciji najkasnije u roku godine dana od dana na koji je prvi put iskoristio svoje pravo kod Prodavatelja. Od Prodavatelja se zatim traži da, u roku od petnaest radnih dana od dostave obavijesti, dostavi Češkoj trgovinskoj inspekciji očitovanje o činjenicama navedenim u prijedlogu, gdje je Prodavatelj obvezan surađivati i pružiti pomoć Uredu trgovinske inspekcije koja je potrebna za učinkovito izvansudsko rješavanje potrošačkog spora. Zakon definira maksimalno trajanje postupka izvansudskog rješavanja potrošačkog spora koji mora biti zaključen u roku od 90 dana od njegovog pokretanja (u naročito složenim sporovima ovo vremensko razdoblje može se produljiti za najviše dodatnih 90 dana). Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova može samo dobrovoljno prekinuti potrošač te se također može raskinuti sporazumno između potrošača i poduzetnika. Izvansudsko rješavanje potrošačkog spora se ne naplaćuje, protivno gore navedenim načinima; svaka od strana u postupku (potrošač i poduzetnik) sama će snositi svoje troškove, ako postoje (primjerice, troškove povezane s pravnim zastupanjem).

Postupak se vodi pred Češkom trgovinskom inspekcijom.

Podaci za kontakt:

Češka trgovinska inspekcija
Centralni inspektorat – ADR odjel, Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Internet: adr.coi.cz

Češka trgovinska inspekcija izdala je, na temelju članka 20x Zakona o parničnom postupku, „Pravilnik o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova (ADR)“. Pravilnik je objavljen na navedenim mrežnim stranicama CTI-a.

 

Članak 9. Uvjeti isporuke za internetsku trgovinu u Češkoj Republici za češke kupce uz isporuku isključivo u Češkoj Republici.

9.1 Prodavatelj će Kupcu poslati robu naručenu putem internet trgovine putem prijevoznika. Kupac je dužan platiti robu po primitku. Kupac ima pravo vratiti robu u roku od 14 dana od dana primitka bez navođenja razloga. Ako se roba vrati u nekorištenom stanju u roku od 14 dana, Kupac može zatražiti zamjenu robu ili povrat novca.

9.2 Ako se Kupac povuče iz ugovora ili ne preuzme robu ili preuzme samo dio robe, oštećena strana ima pravo potraživati ugovornu kaznu u iznosu od 10% vrijednosti proizvoda koji su otkazani, nisu prihvaćeni ili koji nisu proizvedeni.

9.3 Politika zaštite privatnosti

Ispunjavanjem registracijskog obrasca internet trgovine, potrošač odobrava uvrštavanje svih podataka u obrascu („podatci“) u bazu podataka društva KOPOS KOLÍN a.s., sa sjedištem na adresi Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, kao administratora („društvo“) te njihovu naknadnu obradu preko obrađivača u marketinške svrhe društva odnosno za svrhe nuđenja proizvoda i usluga, uključujući slanje informacija o organiziranim događanjima, proizvodima i drugim aktivnostima, kao i slanje komercijalnih informacija elektroničkim putem u skladu sa Zakonom br. 480/2004 Coll., sve dok takvo odobrenje nije opozvano (do maksimalno 10 godina); ovim podacima mogu biti dodani drugi podaci. Potrošač također odobrava društvu slanje informacija o nadolazećim događanjima i ponudama svojih komercijalnih partnera. Potrošač je svjestan da se prema članku 11., 21. Zakona br. 101/2000 Coll., koji naročito navodi da su podaci dani dobrovoljno, ovo odobrenje može besplatno opozvati u bilo koje vrijeme na adresi društva, da potrošač ima pravo pristupiti ili modificirati svoje osobne podatke, blokirati ili izbrisati netočne osobne podatke itd.

 

Članak 10. Ostale odredbe

10.1 Djelomične isporuke su dozvoljene.

10.2 U slučaju bilo kojeg događaja koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme sklapanja Kupoprodajnog ugovora a koji ometa izvršenje ugovornih obveza Prodavatelja, Prodavatelj ima pravo na obustavu izvršenja sve dok takva smetnja postoji.

10.3 U svim događajima koji uključuju okolnosti koje isključuju odgovornost, Prodavatelj ima pravo povući se iz ugovora, pri čemu Kupac nema pravo na naknadu štete.

10.4 Povratnu ambalažu Prodavatelj će preuzeti u zamjenu samo u neoštećenom stanju. U slučaju oštećene ambalaže prodavatelj nije obvezan preuzeti takvu ambalažu. Kupac ima obvezu vraćanja ambalaže u roku od 6 mjeseci nakon isporuke robe. Za vraćenu ambalažu Prodavatelj će izdati odobrenje  za  vračenu neoštećenu  ambalažu. Ambalažu vraćenu nakon razdoblja od 6 mjeseci Prodavatelj nije obvezan otkupiti. Cijena ambalaže, kako za odobrenje, tako i za fakturiranje, navedena je u trenutnom cjeniku Prodavatelja.

10.5 Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta jest ili postane nevaljana, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Ugovorne strane obvezuju se zamijeniti nevaljanu odredbu valjanom odredbom koja je najsličnija ekonomskoj svrsi nevaljane odredbe.

10.6 Prava i obveze Kupca nisu prenosiva na treće osobe bez prethodnog pisanog odobrenja Prodavatelja.

10.7 Ugovorne strane obvezuju se smatrati povjerljivim sve podatke koji su navedeni u Kupoprodajnom ugovoru kao i sve informacije i dokumenti koji su dobiveni u vezi s kupoprodajnim ugovorom.

10.8 Na one ugovorne odnose na koje se ovi Uvjeti odnose primjenjuje se češko pravo, naročito primjenjive odredbe Zakona br. 89/2012 Coll., kako je izmijenjen; svi sporovi rješavaju se na češkom jeziku pred općim sudom Prodavatelja u Češkoj Republici.

10.9 Ugovorne strane obvezne su osigurati da se sve što može dovesti do sporova ukloni pri uređivanju ugovornih odnosa ili pri izvršenju uzajamnih činidbi.

10.10 Svaka ugovorna strana dužna je bez odgađanja u pisanom obliku obavijestiti drugu ugovornu stranu o bilo kojoj promjeni podataka u trgovinskoj dozvoli, u trgovačkom registru ili bilo kojem drugom registru ili o činjenici da je podnesen zahtjev za pokretanje stečajnog postupka ili da je proglašen stečaj, da je zahtjev odbije zbog manjka imovine ili da je podnesen zahtjev za nagodbu.

10.11 Sve isporuke moraju biti izvršene u skladu s ovim Uvjetima, koji čine sastavni dio kupnje, općih ili drugih nespecificiranih ugovora, osim ako ugovorne strane nisu ugovorile drugačije.

10.12 Sva komunikacija između ugovornih strana obavljat će se na češkom jeziku, osim ako ugovorne strane ne ugovore drugačije.

10.13 Ako ugovorne strane koriste međunarodne propise za tumačanje pri sklapanju ugovora, na ta pravila primjenjuju se međunarodna pravila tumačenja uvjeta isporuke koje izdaje Trgovinska komora u Parizu INCOTERMS 2010, ili koja ugovorne strane sporazumno odaberu.